Visselblåsarpolicy

Inledning
Mölndala Fastighets AB strävar efter transparens, ärlighet och ansvar i organisationen. Syftet med vår visselblåsarpolicy är att ge anställda samt övriga intressenter möjlighet att rapportera misstänkt försummelse utan risk för negativa konsekvenser samt att säkerställa en tillförlitlig utredningsprocess.

Mölndala Fastighets AB intygar att den som belyser missförhållanden inte kommer att drabbas av några disciplinära åtgärder eller repressalier. Den som vill blåsa i visselpipan kan välja att göra detta anonymt.

Visselblåsarfunktionen är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. Förhoppningen är att anställda, ombud och andra alltid ska känna att man inom MFAB kan ha en öppen dialog om eventuella problem inom organisationen, men möjligheten att anonymt lämna tips är ett sätt att visa att ingen ska behöva oroa sig för konsekvenser av att påtala missförhållanden.

Visselblåsning
En visselblåsning är en rapportering om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det kan till exempel handla om en anställd som rapporterar om en situation hos sin arbetsgivare. Den som rapporterar måste dock inte vara anställd hos arbetsgivaren vid tiden för rapporteringen; även arbetssökande, före detta anställda, konsulter och praktikanter omfattas av lagen. Det som rapporteras ska utgöra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Lagen omfattar endast i undantagsfall missförhållanden som enbart påverkar den som rapporterar. Till exempel bör en konflikt mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare och/eller arbetsgivaren hanteras genom andra förfaranden än visselblåsning.

Organisation
För att säkerställa att anmälan inkommer till oberoende beslutsfattare är styrelseordförande samt bolagets VD utsedda till mottagare av anmälan. Vid anmälan om oegentligheter som berör någon av beslutsfattarna ställs anmälan till den av dessa som inte omfattas.

Instruktion
Till denna policy är det bilagt en blankett för visselblåsning. Blanketten fylls i enligt blankettens anvisningar och mailas eller skickas per post till styrelseordförande eller VD. Om du vill vara anonym rekommenderar vi att du använder utskriven blankett samt en mailadress som inte kan kopplas till dig som person för att kunna få återkoppling i ärendet.

Anmälaren ska inom 7 dagar få en bekräftelse på att ärendet är mottaget.

Återkoppling om hur ärendet hanterats ska lämnas till anmälaren inom 3 månader.

Ärendet kommer att utredas så fort som möjligt men allvarlighetsgraden och komplexiteten kan påverka utredningens handläggningstid.

Personer som pekats ut i ett ärende informeras om pågående utredning så snart det är möjligt med hänsyn till utredningsarbetet.

Klicka här för att ladda ner blanketten

Skydd av personliga data
Rättigheter för personer som förekommer i ärenden i visselblåsarprocessen skyddas enligt gällande dataskyddslagar. Personliga data som ingår i ärendehanteringen kommer att gallras efter avslutad utredning med undantag för de fall där gällande lagar anger att personliga datamåste sparas.

MölnDala Fastighets AB

Kvarnbygatan 4, 431 82 Mölndal
info@molndala.com    Karta och mer kontaktuppgifter

Integritetspolicy    Visselblåsarpolicy

© MölnDala Fastighets AB.