Om Mölndala Fastighets AB

Vision

”Vi skapar kreativa platser där människor trivs och känner gemenskap.”

Mölndala har ett tydligt utvecklingsuppdrag i Forsåker. Visionen är ledstjärnan där människan en självklar utgångspunkt. Vi brinner för att skapa platser som får oss människor att må bra. Platser som vi vill komma tillbaka till, där vi känner välbefinnande, inspiration och gemenskap med andra. Det tror vi skapar ett bättre samhälle och ett bättre Mölndal – varje dag.

Vårt uppdrag

” Mölndala Fastighets AB är ett helägt, kommunalt bolag med ändamål att främja bostadsförsörjning, infrastruktur och allmän stadsutveckling av Mölndal. Bolagets ska med sin verksamhet ansvara för drift och förvaltning av de verksamheter som Kommunfullmäktige överlämnat till bolaget. Bolaget ska även medverka i Mölndals stads planering och utveckling samt i övrigt bistå med de uppdrag som Staden överlämnar till bolaget.”

Kommunalt bolag

Mölndala Fastighets AB är ett kommunalt bolag som helt ägs av Mölndals stad med en politisk tillsatts styrelse. Bolagets uppdrag är därför att arbeta med det som stadens kommunfullmäktige tilldelar, vilket i Mölndalas fall är Forsåkerprojektet.

Mölndals stad är alltså de som har de formella ansvaret för områdets detaljplaner. Detta eftersom de är juridiska handlingar som styr vad som får och ska byggas på platsen. Det är även Mölndals stad som bär ansvaret för utbyggnad av allmän platsmark, alltså gator, vägar, parker och torg. Det samma gäller för utbyggnad av skola och förskolor.

Ägardirektiv

Så hur ska då Mölndalas uppdrag konkretiseras? Förenklat går det att prata om att skapa förutsättningar för framtida byggnation i Forsåker. Därtill inkluderas även ett särskilt ägardirektiv under vilket Mölndala verkar. Ägardirektivet utgör målsättningen, att staden genom att äga Mölndala ska driva utvecklingen av Forsåkerområdet för att skapa en ny attraktiv stadsdel. En stadsdel med blandade upplåtelseformer av bostäder, verksamhetslokaler och samhällsfastigheter. Där hållbarhet planeras ur såväl ett socialt som miljömässigt perspektiv och där kommunal service och verksamheter får det utrymme som staden behöver.

Förändrade uppdrag

Forsåkers uppdrag har förändrats i takt med förändrade förutsättningar kopplat till olika projekt. Genom åren har vägar för att utveckla Forsåkers Industrikärna undersökts. Efter dialog med marknaden gällande affärsupplägg resulterade det i att åtagandet ansågs vara för omfattande sett till antalet äldre byggnader med tillhörande risk och komplexitet. Detta föranledde en översyn av omfattningen av antalet byggnader som ska bevaras i detaljplanen. De nya förutsättningarna öppnade således upp en möjlighet för staden och Mölndala att i egen regi utveckla Forsåkers nya destination. Tills vidare är det också Mölndala som bär ansvaret att bygga och förvalta byggnaderna inom Industrikärnan. Detta kan dock komma att ändras över tid.

Första historiska byggnaden färdigrenoverad

1856 byggdes det som vid tiden kallades ”Pappersbruk nr. 3”. I byggnaden bedrevs ett holländeri men har under årens lopp skiftat innehåll till allt från bank-, post- och butikslokal samt bostäder. 2018 påbörjades en totalrenovering av byggnad 213, med målsättningen att bevara dess tidigare karaktär. Arbetet utfördes med stor omsorg för att inte skada byggnaden som genomgått många ombyggnationer genom sin livslängd. Det samma gäller inredningen som består av återbruk av möbler, fabriksattiraljer och historiska textilier, som väcker nytt liv i det förflutna. Renoveringen av byggnad 213 visar på hur ett gammalt hus kan förvandlas till ett modernt kontor. Mölndala Fastighets AB som driver utvecklingen av Forsåker och som tidigare har suttit inne i industriområdet flyttade i mars 2020 sitt kontor till den ny-gamla byggnaden.

Företagsberättelse

Läs mer om Mölndalas uppdrag, viktiga milstolpar och mycket mer.

Årsrapport 2023

Här kan du ta del av Mölndalas årsrapport för 2023.